Cookies (Dutch)

(see English below)

 

1. Het gebruik van cookies

len10.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten
 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
  • welke pagina’s je hebt bekeken
  • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
  • bij welke pagina je de site hebt verlaten
 • Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.
 • Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst. 
 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.
 • Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegeven

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@len10.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

 

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op len10.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@len10.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@len10.com.

 

29 oktober 2020

 

COOKIE STATEMENT (English)

 

1. The use of cookies

len10.com uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent with pages of this website and/or Flash applications and stored by your browser on your hard drive of your computer, cell phone, smartwatch or tablet. The information stored in it can be sent back to our servers the next time you visit us.

 

The use of cookies is very important for the proper functioning of our website, but also cookies of which you do not immediately see the effect are very important. Thanks to the (anonymous) input of visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.

 

2. Consent to the use of cookies

The use of certain cookies requires your consent. We do this by means of a so-called cookie banner.  

 

3. The type of cookies used and their objectives

We use the following types of cookies:

 • Functional cookies: they allow the website to function better and are more user-friendly for the visitor. For example: we store your login details or what you have put in your shopping cart.
 • Anonymous analytical cookies: these ensure that an anonymous cookie is generated each time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only the first time you visit, a cookie is generated; subsequent visits will use the existing cookie. This cookie is only used for statistical purposes. In this way, the following data can be collected:
  • the number of unique visitors
  • how often users visit the site
  • which pages users view
  • how long users view a particular page
  • At which page visitors leave the site
 • Analytical cookies: these ensure that every time you visit a website a cookie is generated. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is generated, on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is only used for statistical purposes. In this way, the following data can be collected, such as:
  • Which pages you have viewed
  • how long you stayed on a certain page
  • At which page did you leave the site
 • Proprietary Tracking cookies: this allows us to find out that you have been on other websites in our network in addition to our website. The resulting profile is not linked to your name, address, email address, etc., but only serves to tailor advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible. We ask your permission for these cookies. These cookies will not be placed without your permission.
 • Tracking cookies from others: This keeps track of the pages you visit on the internet to build your personal profile. This profile is not linked to your name, address, email address etc. as known to us, but is only used to tailor advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible. We ask your permission for these cookies. These cookies will not be placed without your permission. 
 • Social media related cookies: this allows social media like Facebook and LinkedIn to register which articles and pages you share via their social media sharing buttons. They may also contain tracking cookies that track your surfing behavior on the web.
 • Site improvement cookies: this allows us to test different versions of a web page to see which page is visited the best.

 

4. Your rights regarding your data

You have the right to access, rectification, limitation and deletion of personal data. In addition, you have the right to object to the processing of personal data and the right to data transfer. You can exercise these rights by sending us an e-mail via info@len10.com. In order to prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. If it concerns access to personal data linked to a cookie, we ask you to send us a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

 

5. Block and delete cookies

You can easily block and delete cookies yourself at any time via your internet browser. You can also set your internet browser to notify you when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. For this possibility, please check the help function of your browser. If you delete the cookies in your browser, this may have consequences for the pleasant use of this website. 

 

Some tracking cookies are placed by third parties who display advertisements to you through our website. You can delete these cookies centrally via www.youronlinechoices.eu.

 

Please be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our Website works properly. It is possible that some functions of the site will be lost or even that you will not be able to visit the website at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will not see any advertisements at all. The advertisements are then just not tailored to your interests and can be repeated more often. How you can change your settings varies from browser to browser. Consult the help function of your browser if necessary, or click on one of the icons below to go directly to the manual of your browser.

– Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

– Safari on smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

– Safari on Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

 

6. New developments and unforeseen cookies

The texts of our website can be changed at any time due to continuous developments. This also applies to our cookie statement. Therefore, please read this statement regularly in order to stay informed of any changes.

 

In blog articles can be used content hosted on other sites and accessible on len10.com by means of certain codes (embedded content). Think for example of YouTube videos. These codes often use cookies. However, we have no control over what these third parties do with their cookies. It is also possible that through our websites cookies are placed by others, of which we ourselves are not always aware. Do you encounter unforeseen cookies on our website that you cannot find in our overview? Please let us know via info@len10.com. You can also contact the third party directly and ask which cookies they place, the reason for this, the cookie’s lifespan and how they have safeguarded your privacy.

 

7. Final remarks

We will have to adjust these statements from time to time, for example when we modify our website or change the rules surrounding cookies. You can consult this web page for the latest version. If you have any questions and/or comments, please contact info@len10.com.

 

29 October 2020

 

Your journey starts now

Learn how to become a sponsored rider on January 10th